3634/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc khai quật khảo cổ tại địa điểm lò sứ cổ xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 1821/VHTTDL-NVVH, ngày 20 tháng 8 năm 2012, của Hội Khảo cổ học Việt Nam tại Công văn số 26/CV-HKCH, ngày 09 tháng 9 năm 2012;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam khai quật tại địa điểm lò sứ cổ xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

-    Thời gian khai quật: từ ngày 01/10/2012 đến ngày 30/12/2012.

-    Diện tích khai quật: 2.000m2,  bao gồm: lò nung sứ: 6.000m2; 03 xưởng chế tác: 800m2; bể chế biến và bãi tập kết nguyên liệu: 300m2;  bãi phế thải: 300m2

-    Phụ trách khai quật: Ông Hoàng Xuân Chinh, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam

Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh và Hội Khảo cổ học Việt Nam phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.   

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh (02);
- Hội Khảo cổ học VN (02);
- Lưu: VT, DSVH, LQV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác