3635/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2768/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình Quốc gia năm 2012;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức 07 lớp tập huấn Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2012, gồm:

1. Ông Trần Minh Chính - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở- Trưởng ban;

2. Ông Vương Duy Bảo - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở-Phó Trưởng ban;

3. Ông Vũ Đức Hải - Trưởng phòng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên; 

4. Bà Nguyễn Thị Kim Liên-Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

5. Bà Trần Thị Bích Huyền-Kế toán trưởng Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

6. Ông Trương Công Thấm-Phó Trưởng phòng Thiết chế Văn hóa cơ sở, Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Tất Hào - Chuyên viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cục Văn hóa cơ sở -Ủy viên.

Điều 2. Ban Tổ chức lớp tập huấn Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2012 có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, nội dung và tổ chức tốt 07 lớp tập huấn. Tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác