3636/BVHTTDL- DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v phối hợp xây dựng Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam”' đệ trình UNESCO

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận
 
Ngày 14 tháng 5 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 1490/BVHTTDL-DSVH gửi các tỉnh, thành phố có di sản Nghệ thuật Bài Chòi đề nghị có ý kiến về việc phối hợp triển khai xây dựng Hồ sơ khoa học “Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam” đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên họp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho kỳ xét 2016. Cho đến nay, mới có các tỉnh Bình Định và Khánh Hòa gửi Kế hoạch phối hợp xây dựng hồ sơ về Bộ. Để đảm bảo tiến độ xây dựng hồ sơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:
- Khẩn trương hoàn thành Kế hoạch phối hợp với Viện Âm nhạc để triển khai xây dựng Hồ sơ khoa học Nghệ thuật Bài Chòi đệ trình UNESCO, có phê duyệt kinh phí cụ thể;
- Có văn bản đề xuất nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo xây dựng Hồ sơ (hiện còn các tỉnh Khánh Hòa chưa có công văn đề xuất gửi về Bộ) và Ban Xây dựng Hồ sơ (đối với cả 9 tỉnh, thành phố);
- Đối với tỉnh Ninh Thuận, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 3646/UBND-VX ngày 29/7/2014 về việc tham gia xây dựng Hồ sơ, tuy nhiên, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh đề nghị không tham gia Kế hoạch điền dã xây dựng hồ sơ quốc gia (công văn số 1185/SVHTTDL - DSVH ngày 5/9/2014) và cũng không cử người tham gia Hội nghị tập huấn kiểm kê cũng như Hội thảo khoa học về Nghệ thuật Bài Chòi (tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ngày 26-27/9/2014). Do đó, Bộ đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến chính thức về việc này để không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chung cũng như nội dung của Hồ sơ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT. Đặng Thị Bích Liên;
- Học viện Âm nhạc quốc gia VN;
- Viện Âm nhạc, HVANQGVN;
- Sở VHTTDL các tỉnh, tp trên;
- Lưu: VT, DSVH, NTTT.30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác