3637/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định phương án kiến trúc nhà số 119 phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2988/VHTTDL- QLDS ngày 16/9/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội về việc xin ý kiến thỏa thuận phương án kiến trúc tại số 119 phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (kèm theo hồ sơ xin phép xây dựng và Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà số 119 phố Hàng Bạc). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận phương án kiến trúc nhà số 119 phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (tu bổ lớp nhà phía ngoài với chiều cao 02 tầng theo hình thức kiến trúc nhà ở hàng phố truyền thống; xây dựng mới lóp nhà phía trong, chiều cao 03 tầng, mái ngói hài hòa với hình thức lớp nhà phía ngoài).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý: Hệ thống cửa đi, cửa sổ làm bằng vật liệu gỗ; mặt ngoài sử dụng màu sắc đã được quy định trong Quy chế quản lý xây dựng phố cổ (không dùng màu sắc tương phản để quét mặt ngoài phố Hàng Bạc).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội biết, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Ban QL Phố cổ Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác