3637/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến 2020"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến 2020";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến 2020", gồm các thành viên:

Ban Chỉ đạo:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban;

2. Ông Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban;

4. Ông Trần Quốc Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, Văn xã, Xã hội Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính - Thành viên;

6. Bà Hoàng Thị Lan Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

7. Bà Lê Minh Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Bộ Nội vụ Thành viên;

8. Ông Nguyễn Văn Lưu - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

9. Bà Trần Thị Thúy Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

10. Bà Đặng Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

11. Ông Từ Mạnh Lương - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

Tổ Giúp việc:

1. Bà Nguyễn Kiều Duyên - Phó Phòng Ngân sách sự nghiệp Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Ông Phan Quốc Chiến - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Bà Lê Thị Thu Hiền - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Bà Đoàn Thị Thắm - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Đề án "Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến năm 2020".

Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến năm 2020’’.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp hàng năm tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng các Thứ trưởng;

-Lưu: VT, ĐT, TH (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác