3638/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích ở Việt Nam giai đoạn 2010"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích tại Công văn số 63/CV- VBTDT ngày 06 tháng 9 năm 2010 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích ở Việt Nam giai đoạn 2010"

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư đồ án xây dựng ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích ở Việt Nam giai đoạn 2010" của Viện bảo tồn di tích, với những nội dung sau:

1. Tên chủ trương: Xây dựng ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích ở Việt Nam giai đoạn 2010

2. Chủ đầu tư: Viện Bảo tồn di tích

3. Địa điểm đầu tư: Số 489 Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân- Hà Nội

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách sự nghiệp

5. Phương thức tổ chức thực hiện: Theo qui định của Nhà nước

2. Tiến độ triển khai liên hoan:

- Tháng 10/2010 gửi công văn các Bộ, ngành đề nghị cử lãnh đạo và đơn vị chức năng tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức (Bộ VHTTDL Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân thành phố ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế);

- Thống nhất thành phần tham gia Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức;

- Thông báo gửi các địa phương, đơn vị tham gia về việc tổ chức liên hoan;

- Đầu tháng 11 năm 2010: Thông báo triệu tập, họp báo tuyên truyền,

- Tháng 11 năm 2010: Các đơn vị tập luyện chương trình;

- Tháng 12 năm 2010: Khai mạc Liên hoan tại ba khu vực thành phố Hồ Chí Minh; Thành phố Hà Nội, tỉnh Thừa phiên Huế.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác