3641/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích Suối Chồn thuộc ấp Lát Chiếu, xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 1784/SVHTTDL-VH ngày 08 tháng 9 năm 2015 và Công văn số 2040/SVHTTDL-VH ngày 13 tháng 10 năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai thăm dò, khai quật tại di tích Suối Chồn thuộc ấp Lát Chiếu, xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
- Thời gian thăm dò, khai quật: Từ ngày 30/10/2015 đến ngày 30/11/2015.
- Diện tích thăm dò, khai quật: 12m2 (03 hố, 2m X 2m/hố).
- Chủ trì thăm dò, khai quật: Ông Nguyễn Hồng Ân, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Trong thời gian thăm dò, khai quật, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu được trong quá trình thăm dò, khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Đồng Nai để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Đồng Nai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt thăm dò, khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò, khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 5;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Đổng Nai (02);
- Bảo tàng tỉnh Đồng Nai (01);
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác