3643/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phối hợp Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Biểu diễn nghệ thuật Nanta.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRUNG TÂM TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT PHỐI HỢP ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT NANTA.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật Nanta trong khuôn khổ Tuần Văn Hóa Việt Nam - Hàn Quốc.

Thời gian: Ngày 24/10/2009.

Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí:

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam chi toàn bộ kinh phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

Bộ trưởng (đế b/c);

Lưu: VT, Cục HTQT (1), VTAN.7

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác