3645/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia phối hợp Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Tuần lễ phim Hàn Quốc

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRUNG TÂM CHIẾU PHIM QUỐC GIA PHỐI HỢP ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM TỔ CHỨC TUẦN LỄ PHIM HÀN QUỐC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Chiếu phim Quốc gia phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức “Tuần lễ phim Hàn Quốc tại Hà Nội’’ trong khuôn khổ Tuần Văn Hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Cục Điện ảnh có trách nhiệm duyệt các phim trước khi chiếu chính thức.

- Thời gian: từ ngày 19/10 đến ngày 21/10/2009.

- Địa điểm: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Điều 2. Kinh phí:

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam chi toàn bộ kinh phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, Cục HTQT (1), VTAN.7

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác