3647/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Tiêu chí đánh giá tuyển sinh năng khiếu đối với lĩnh vực thể dục thể thao”

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2011 và nhu cầu thực tế của công việc tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện vận động viên đội tuyển thể thao Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Viện Khoa học thể dục thể thao, tổ chức Hội thảo khoa học “Tiêu chí đánh giá tuyển sinh năng khiếu đối với lĩnh vực thể dục thể thao”.

Thời gian tổ chức: Tháng 12/2011

Địa điểm tổ chức: Tại Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Thể dục thể thao, Hiệu trưởng các Trường Đại học Thể dục thể thao, Viện Khoa học thể dục thể thao, Trung tâm Huấn luyện thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;                    
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐT, BXH 15.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác