3648/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch rà soát các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ công tác cải cách hành chính

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy hoạch kỹ thuật do Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-BVHTTDL ngày 10/4/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính;

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL ngày 22/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ công tác cải cách hành chính
Điều 2. Giao Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường giúp Bộ trưởng triển khai thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Nội vụ(Vụ CCHC);
- lưu: VT, BPTMCCHC

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác