3653/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 (SEAGames 26) tại Indonesia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 thang 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam gồm 877 thành viên (có danh sách kèm theo) tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á  lần thứ 26 (SEAGames 26) tại Indonesia từ ngày 31 tháng 10 năm 2011 đến ngày 23 tháng 11 năm 2011.

Điều 2. Về kinh phí:

- Tổng cục Thể dục thể thao chi toàn bộ kinh phí cho 704 thành viên bao gồm: tiền vé máy bay quốc tế khứ hồi; tiền ăn, ở, tiền tiêu vặt chi phí hoạt động văn phòng; tiên di chuyển nội địa tại Indonesia; tiền bảo hiểm, hộ chiếu vi sa, chi phí liên lạc và các khoản khác theo quy định của Ban tổ chức; chi tiền ăn thêm trong thời gian thi đấu cho các vận động viên, chi tiền gửi trang thiết bị thi đấu quá cân, tiền thuê, mua phương tiện, trang thiết bị tập luyện và thi đấu, tiền mua thuốc bổ và tiền thuốc điều trị chấn thương cho vận động viên; chi tiền may, mua trang phục trình diễn, trang phục thể thao cho toàn bộ các thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam, chi tiền mua các loại cờ, quà tặng của đoàn và các chi phí khác liên quan theo quy định;

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội chi tiền vé máy bay, tiền ăn, ở, tiền vi sa, tiền tiêu vặt và các khoản khác theo quy định cho 06 thành viên số 115, 183, 486, 859, 860 và 861;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh chi toàn bộ kinh phí cho 10 thành viên đội tuyển Tarung Derajat (từ số 751 đến số 760);

-Ủy ban Olympic Việt Nam chi tiền vé may bay, tiền ăn, ở,  tiền tiêu vặt và các khoản khác theo quy định của các thành viên Shornji Kempo (từ số 761 đến số 781);

-Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh chi toàn bộ kinh phí cho thành viên số 35;

-Liên đoàn Judo Việt Nam chi tiền vé may bay, tiền ăn, ở và tiền tiêu vặt và các khoản khác theo quy định cho thành viên số 514;

-Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam chi tiền vé may bay, tiền ăn, ở và tiền tiêu vặt và các khoản khác theo quy định cho thành viên số 98;

Hiệp hội GoIf Việt Nam chi tiền vé may bay, tiền ăn, ở và tiền tiêu vặt và các khoản khác theo quy định cho 08 thành viên đội tuyển GoIf (từ số 743 đến 750);

-Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chi toàn bộ kinh phí cho 10 thành viên của đơn vị mình (665, 667, 668, 669, 673, 694, 695, 697, 716 và 717);

-Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao thành phố Hồ Chí Minh chi toàn bộ kinh phí cho thành viên số 456;

-Các thành viên từ số 761 đến số 858, từ số 862 đến số 877 đi bằng nguồn kinh phí xã hội hóa;

Điều 3. Trưởng đoàn có trách nhiệm báo cáo kết quả chuyến công tác về Bộ sau 01 tuần kể từ ngày về nước.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định 3118/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 (SEAGames 26) tại Indonesia;

Điều 5. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Bộ Ngoại giao;

-Bộ Công an;

-Lưu: VT, TCCB, TCTDTT, Hân (35).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác