3654/BVHTTDL-TĐKT

TLBT, VTVTĐ-Khen thưởng-Nguyễn Hải Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tham gia Ban Tổ chức Hội nghị Học sinh, sinh viên rất sắc ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch làm theo lời Bác lần thứ II năm 2011

Kính gửi: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Học sinh, sinh viên xuất sắc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm theo lời Bác lần thứ II năm 2011 tại tỉnh Lâm Đồng (có Kế hoạch kèm theo).

Để đảm bảo tổ chức tốt Hội nghị theo yêu cầu, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cử 01 đồng chí Lãnh đạo Sở và 01 chuyên viên tham gia Ban tổ chức Hội nghị.

Văn bản cử cán bộ tham gia ban tổ chức đề nghị gửi về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước 15h00 ngày 05 tháng 11 năm 2011.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Thứ trưởng Lê Khánh Hải (để b/c);

-Lưu: VT-KT (2), H.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác