3655/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3655/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 10 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ IX-Ngày về nguồn 23/11/2013 “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3523/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ IX-Ngày về nguồn 23/11/2013”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ IX-Ngày về nguồn 23/11/2013 với chủ đề “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên”, gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ IX-Ngày về nguồn 23/11/2013 với chủ đề “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ IX-Ngày về nguồn 23/11/2013 với chủ đề “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra.

- Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai nội dung các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ tuần văn hóa, du lịch.
Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ IX-Ngày về nguồn 23/11/2013 với chủ đề “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí tổ chức Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ IX trong dự toán được duyệt theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Chỉ đạo Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ IX-Ngày về nguồn 23/11/2013 với chủ đề “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- UBND các tỉnh/thành tham gia Ngày hội;
- Lưu: VT, DSVH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác