3656/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Tả Trà, cung Diên Thọ, Đại Nội Huế.

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 703/BTDT-DA ngày 06/10/2011 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Tả Trà - Đại Nội Huế (kèm theo hồ sơ).

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Thống nhất với nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật Bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Tả Trà thuộc cung Diên Thọ, Đại Nội Huế gửi kèm Công văn số 703/BTDT-DA của Trong tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:

- Cần tiếp tục bổ sung tư liệu làm cơ sở khoa học cho việc phục hồi các con giống trên mái và trang trí ô hộc của công trình.

- Hồ sơ cần bổ sung các căn cứ pháp lý, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo của việc bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Tả Trà theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác