3656/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số 3656/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 10 năm 2013 Về việc Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức chương trình hoà nhạc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức chương trình hoà nhạc của nhóm Tứ tấu Kuricorder, Nhật Bản chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và Năm hữu nghị Việt - Nhật 2013.

Thời gian và địa điểm:

+ 20h00 ngày 01/11/2013 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán sứ, Hà Nội;

+ 14h00 và 20h00 ngày 02/11/2013 tại Trung tâm Giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam, 27 Quang Trung, Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí Trung tâm Giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam chịu toàn bộ chi phí tổ chức chương trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

-TT Vương Duy Biên;

- Lưu: VT, HTQT, VTA.10

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác