3657/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Tiêu chí đánh giá tuyển sinh năng khiếu đối với lĩnh vực thể dục thể thao”

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3647/QĐ-BVHTTDL ngày 08/11/2011 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo Thể dục thể thao tổ chức Hội thảo khoa học “Tiêu chí đánh giá tuyển sinh năng khiếu đối với lĩnh vực thể dục thể thao”. 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội thảo khoa học “Tiêu chí đánh giá tuyển sinh năng khiếu đối với lĩnh vực thể dục thể thao”, gồm các thành viên :

1. PGS.TS Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. PGS.TS Lâm Quang Thành - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT -  Phó Trưởng ban;
3. PGS.TS Nguyễn Đại Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể  thao Bắc Ninh -  Phó Trưởng ban; 

4. GS.TS Lê Quý Phượng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể  thao TP.HCM - Phó Trưởng ban;
5. TS Lê Tấn Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng - Phó Trưởng ban;

6. TS Vũ Thái Hồng - Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao - Ủy viên;

7. GS.TS Dương Nghiệp Chí - Viện Khoa học Thể dục thể thao - Ủy viên;

8. TS Trần Đức Phấn - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Tổng cục Thể dục thể thao - Ủy viên;

9. Ông Phạm Tuấn Phương - Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình - Ủy viên;

10. ThS Đỗ Thị Kim Thương - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

11. ThS Bùi Xuân Hoàng - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên, Thư ký.
Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức điều hành Hội thảo khoa học “tiêu chí đánh giá tuyển sinh năng khiếu đối với lĩnh vực thể dục thể thao”. Ban tổ chức Hội thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐT


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác