3658/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tu bổ di tích chùa La Dương, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5911/UBND- VX ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ hạng mục Bái đường và Nhà khách của di tích chùa La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương tu bổ hạng mục Bái đường và Nhà khách của di tích chùa La Dương để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí của địa phương và nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ và quy mô, tính chất tu bổ di tích để quyết định việc lập dự án hay báo cáo kinh tế-kỹ thuật, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ hạng mục Bái đường và Nhà khách của di tích chùa La Dương./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác