3658/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo "Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam góp phần phát triển du lịch cộng đồng"

Thực hiện Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành kế hoạch công tác năm 2011; Quyết định số 2826/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo "Văn hoá các dân tộc thiểu số góp phần phát triển du lịch cộng đồng"; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam góp phần phát triển du lịch cộng đồng", kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai các chủ trương, chính sách về văn hoá, thể thao và du lịch trong giai đoạn hiện nay, cụ thể: Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Chỉ thị 1971/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Quyết định số 1270/QĐ- TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc phê duyệt Đề án - Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020"; Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2015 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc.

- Nhận diện thực trạng và đề xuất những giải pháp nhằm phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng những mô hình điểm đối với từng khu vực, địa phương nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Yêu cầu

- Đánh giá tổng quan (lý luận và thực tiễn vai trò của bảo tồn, phát triển văn hoá truyền thống đối với việc phát triển du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tình hình mới.

- Bài học kinh nghiệm từ các địa phương, cộng đồng các dân tộc thiểu số trong công tác gắn bảo tồn, phát triển văn hoá góp phần phát triển du lịch

- Để Hội thảo đạt được hiệu quả, đúng mục đích đề ra, yêu cầu các địa phương bố trí thời gian tham dự Hội thảo đúng thành phần.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

2. Đơn vị thực hiện: Vụ Văn hoá dân tộc

3 . Thành phần mời tham gia Hội thảo: Dự kiến mời khoảng 120 đại biểu.

- Cơ quan trung ương: Ủy ban dân tộc, Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Ban Dân vận Trung ương.

- Cơ quan trực thuộc Bộ: Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở, Ban Quản lý Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam, Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Tổng Cục Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch.

- Địa phương:

+ Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch các tỉnh khu vực phía Bắc: Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hoà Bình, Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh;

+ Một số tính đại diện cho các khu vực, vùng miền (Miền Trung Tây Nguyên, miền Nam), mỗi tỉnh mời 02 đại biểu (đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL và Trưởng phòng Du lịch.

- Đại diện các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đăng cai.

- Đại diện lãnh đạo một số xã, thôn, bản, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số làm tốt mô hình phát triển du lịch cộng đồng.

- Một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. Tiêu đề:

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam góp phần phát triển du lịch cộng đồng

5. Số lượng tham luận: Dự kiến 50 - 60 bài (Có nội dung đặc viết tài kèm

theo).

6. Tổ chức tham quan một số mô hình du lịch cộng đồng hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- Thời gian: (02 ngày) Ngày 12, 13 tháng 11 năm 2011.

- Địa điểm: Tại tỉnh Lào Cai

IV. NỘI DUNG

Phát triển du lịch cộng đồng ở vùng dân tộc thiểu số dựa trên những tiềm năng, lợi thế sẵn có, ngoài việc biến nó thành điểm nhấn cho du lịch còn là một cơ hội lơn để giao lưu, quảng bá những giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của các dân tộc, đồng thời còn là một giải pháp để giảm nghèo. Thực chất du lịch cộng đồng là một hình thức xã hội hoá du lịch, mỗi người dân đều có thể làm du lịch dựa trên những giá trị, bản sắc văn hoá nơi cộng đồng sinh sống. Với sự thuận lợi của điều kiện tự nhiên, địa hình hội tụ đủ các đặc điểm từ núi cao, trung du, cho đến đồng bằng, đặc biệt là nơi có nhiều dân tộc cùng sinh sống, sự đa dạng về thành phần dân tộc với nhiều giá trị văn hoá mang bản sắc riêng, cùng với sự giao lưu đã góp phần tạo ra nhiều sản phẩm du lịch văn hoá góp phần cho việc phát triển du lịch cộng đồng, nội dung chính được tập trung trong Hội thảo bao gồm:

- Giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch miền núi vùng dân tộc thiểu số, khai thác các tour, tuyến du lịch tại các vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ du khách và các doanh nghiệp lữ hành.

- Làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn, vai trò, ý nghĩa của văn hoá các dân tộc thiểu số trong việc phát triển du lịch cộng đồng.

- Các địa phương và ngành văn hoá, thể thao và du lịch khai thác thế mạnh, xây dựng chương trình du lịch độc đáo, hấp dẫn, mời gọi đầu tư để du lịch vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số phát triển. Phối hợp đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Du lịch cộng đồng vừa góp phần khai thác các giá trị văn hoá bản địa vừa nâng cao dân trí, mở mang cơ sở hạ tầng du lịch làm cho môi trường đời sống văn hóa xã hội của nhân dân các dân tộc, góp phần xoá đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, ngoài khai thác các tiềm năng của tự nhiên, cần kết hợp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc một cách thiết thực, giới thiệu với du khách về đất nước, con người, lịch sử địa phương, tạo điều kiện người dân địa phương được tham gia vào các hoạt động du lịch để nâng cao nhận thức, học tập, giao lưu…Do vậy, cần tăng cường tuyên truyền để người dân tự ý thức được nguồn lợi từ du lịch đem lại từ việc giữ bản sắc văn hóa, ý thức bảo vệ môi trường…

V. KINH PHÍ HỘI THẢO:

Trích trong kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ (theo dự toán được phê duyệt)./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

-Lưu: VT, VHDT, H6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác