3659/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ di tích khảo cổ học Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1004/SVHTTDL-KHTC ngày 16/7/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ di tích khảo cổ học Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 24/8/2015). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ di tích khảo cổ học Mai Pha, bao gồm các nội dung: Xây dựng đường, kè đá xung quanh núi có di chỉ khảo cổ học Mai Pha; sửa chữa bậc lên xuống, vệ sinh vách hang động; xây dựng biển chỉ dẫn di tích. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cần lưu ý những vấn đề sau:
- Việc vệ sinh vách hang động cần được tiến hành thận trọng, tránh sứt vỡ và trầy xước bề mặt hang động.
- Cần bổ sung giải pháp sửa chữa bậc lên hang theo nguyên tắc tôn trọng cảnh quan, địa hình tự nhiên và hiện trạng bậc lên hiện có.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn triển khai các bước tiếp theo của việc bảo quản, tu bổ di tích khảo cổ học Mai Pha theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác