3661/KH-BCĐDS

KT Phó VTVTC cán bộ Lê Thị Phượng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2015

Thực hiện Quyết định số 4199/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2015, Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội về việc tổ chức tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền Dân số -Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố
Hà Nội, tháng 6 năm 2015, cụ thể như sau:
I.  MỤC ĐÍCH
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với công tác DS - KHHGĐ nhằm làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tâm lý, tập quán sinh đẻ trong toàn xã hội.
- Giới thiệu các biện pháp thực hiện KHHGĐ có hiệu quả và hướng đến làm thay đổi về nhận thức, những tập tục lạc hậu về sinh đẻ của người dân đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời, thông qua các tác phẩm giúp người dân thấy được những hậu quả của việc không thực hiện tốt các chính sách, biện pháp về DS - KHHGĐ sẽ dẫn đến đói nghèo và các tệ nạn xã hội.
- Tuyên truyền các nội dung mới trong công tác DS - KHHGĐ để phù hợp với tình hình mới.
II. YÊU CẦU
- Các hoạt động tuyên truyền đạt được các mục đích đã đề ra, phong phú, thu hút được nhiều người quan tâm.
- Chương trình biểu diễn được triển khai, thực hiện theo đúng tiến độ, đạt được mục tiêu đã đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Dàn dựng một Chương trình biểu diễn nghệ thuật Tạp kỹ về phòng, chống ma túy, trong đó bao gồm: kịch ngắn, ca, múa, nhạc, tấu, hài.
2. Thành phần tham gia biểu diễn:
- Học sinh, sinh viên các Trường văn hóa, nghệ thuật.
- Diễn viên chuyên nghiệp ở một số đơn vị nghệ thuật.
- Diễn viên không chuyên ở Phường, quận, Nhà Văn hóa nơi tổ chức biểu diễn.
3. Thời lượng chương trình 120 phút trong đó:
- 90 đến 100 phút biểu diễn các tiết mục Tạp kỹ .
- 20 đến 30 phút giao lưu.
4. Số lượng buổi biểu diễn: 05 buổi.
5. Địa điểm biểu diễn: Các điểm công cộng trên địa bàn Hà Nội.
6. Tiến độ thực hiện
- Tháng 8: Xây dựng Kế hoạch chương trình, tổ chức luyện tập, tổng duyệt.
- Tháng 9: Tổ chức biểu diễn.
7. Đơn vị thực hiện
Ban Chỉ đạo Dân số AIDS và các vấn đề xã hội và các đơn vị có liên quan.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Mục 1, Quyết định số 4199/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý năm 2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ./.
 
Nơi nhận:
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);
- VP thường trực PCTP, MT (để b/c);
- Lưu: VT, VPBCĐ, TN(10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác