3662/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức công diễn tác phẩm "Quà tặng Giáng Sinh" (A Christmas Carol)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÔNG DIỄN TÁC PHẨM "QUÀ TẶNG GIÁNG SINH" (A CHRISTMAS CAROL)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

QUYÊT ĐỊNH:

Điều1. Đồng ý để Công ty TNHH Lê Quý Dương phối hợp với Đoàn sân khấn TNT (Vương quốc Anh) tổ chức công diễn tác phẩm "Quà tặng Giáng Sinh" (A Christmas Carol)

-Thời gian: Từ 21/11/2009 - 06/12/2009

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí: Công ty TNHH Lê Quý Dương chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến tổ chức chương trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát đón Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Lê Quý Dương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT , TQA (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác