3665/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3665/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 10 năm 2013 Về việc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón nhạc trưởng người Pháp Claude Brendel vào biểu diễn chương trình hòa nhạc đặt vé trước số 65 “Mozart Cycle IV” vào ngày 8 và 9 tháng 11 năm 2013 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

- Các Nhà tài trợ chi tiền vé máy bay, khách sạn cho Nhạc trưởng Pháp Claude Brendel

- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chi tiền lễ tân đón tiếp, in ấn, quảng cáo, thuê nhà hát, thù lao cho chi huy và nghệ sỹ piano, tiền tập luyện, biểu diễn và phục vụ chương trình hòa nhạc cho cán bộ, diễn viên của dàn nhạc từ nguồn ngân sách năm 2013 của Dàn nhạc được Bộ cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác