3666/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức “Lễ hội văn hoá Nhật Bản chào năm mới 2015 AKEOME! 2015” tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam,
 
QUYÊT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức “Lễ hội văn hoá Nhật Bản chào năm mới 2015 (AKE OME! 2015)” theo quy định hiện hành.
Thời gian: Ngày 27 và ngày 28 tháng 12 năm 2014.
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Giảng Võ.
Điều 2. Kinh phí: Từ nguồn xã hội hoá và Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
 Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Sở VHTTDL Tp. Hà Nội (để phối hợp);
- Lưu: VT, HTQT, VH(11).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác