3680/QĐ-BTCAIG3,

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BAN TỔ CHỨC AI GAMES III -

QUYẾT ĐỊNH Về việc mở lớp tập huấn trọng tài quốc tế môn Thể dục Aerobic chu kỳ 12 - Asian Indoor Games III - năm 2009 do chuyên gia Thể dục Aerobic Quốc tế giảng dạy

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ LỚP TẬP HUẤN TRỌNG TÀI QUỐC TẾ MÔN THỂ DỤC AEROBIC CHU KỲ 12 - ASIAN INDOOR GAMES III - NĂM 2009 DO CHUYÊN GIA THỂ DỤC AEROBIC QUỐC TẾ GIẢNG DẠY

 

TRƯỞNG BAN TÔ CHỨC AI GAMES III

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-TTG ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BCĐ-AIG3 ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Trưởng Ban Chỉ đạo AI Games III về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở lớp tập huấn trọng tài quốc tế chu kỳ 12 môn Thể dục Aerobic - AI Games III năm 2009 do hai chuyên gia quốc tế có tên dưới đây, giảng dạy tại Hải Phòng từ ngày 25/10 đến ngày 31/10/2009.

1. Bà Mireille Ganzin - Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Thể dục Aerobic Thế giới 2. Bà Tammy Yagi Kitagawa

- Phó Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Thể dục Aerobic Thế giới;

- Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Thể dục Aerobic Châu Á.

Điều 2. Ban tổ chức AI Games III chi: tiền vé máy bay khứ hồi quốc tế; lệ phí vi sa; di chuyển nội địa, tiền ăn, ở và tiền làm việc 250 CHF/ngày/chuyên gia. Kinh phí tổ chức lớp tập huấn theo dự toán kinh phí được phê duyệt của AI Games III.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm điều hành, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn- Kỹ thuật, Trưởng Tiểu ban Tài chính và các thành viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu; VT, TBCMKT, Lan (10).


DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN THỰC HÀNH VÀ PHIÊN DỊCH LỚP TẬP HUẤN TRỌNG TÀI THẾ DỤC AEROBIC QUỐC TẾ CHU KỲ 12 ASIAN INDOOR GAMES III - NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 3680/QĐ-BTCAIG3, ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Trưởng Ban tổ chức AI Games III)

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Phương Thuý

Hải Phòng

Vận động viên thực hành

2

Nguyễn Thị Giang

Hải Phòng

Vận động viên thực hành

3

Phạm Bích Ngà

Hải Phòng

Vận động viên thực hành

4

Nguyễn Việt Anh

Hải Phòng

Vận động viên thực hành

5

Vũ Thị Mai Phương

Hải Phòng

Vận động viên thực hành

6

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Hải Phòng

Vận động viên thực hành

7

Cao Ngọc Anh

Hải Phòng

Vận động viên thực hành

8

Hoàng Tuấn Anh

Hải Phòng

Vận động viên thực hành

9

Lê Thị Hồng Hoa

Hải Phòng

Phiên dịch

10

Trần Thị Thanh Giang

Hà Nội

Phiên dịch

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác