3682/BVHTTDL-VP

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3682/BVHTTDL-VP ngày 08 tháng 10 năm 2013 Về việc treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Bộ;

 - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành.

                                    

Theo Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng ngày 05 tháng 10 năm 2013 về việc tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:

Trong thời gian Quốc tang từ 12 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2013 đến 12 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2013, tất cả các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành biết để triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, VP(HCTC), HT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác