3684 /QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V tại An Giang - 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ lần thứ V tại An Giang năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thư viện tổ chức Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ lần thứ V tại An Giang.

Địa điểm: huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Thời gian: 2 ngày, ngày 30/11/2011 và ngày 01/12/2011

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ lần thứ V tại An Giang gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ lần thứ V tại An Giang lấy từ Văn phòng Bộ theo dự toán của Vụ Thư viện được duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và các ông (bà) có tên trong Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, MTNATL                                        

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác