3686/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Phê duyệt Dự án đào tạo hướng dẫn thực hiện và chuyển giao công nghệ làm âm thanh số đa kênh trên phim nhựa.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, nội dung các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ

tướng Chính phủ và Quyết định số 837/QĐ-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa năm 2011 cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ công văn số 1194/BVHTTDL về triển khai nhiệm vụ và thực hiện vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá năm 2010 và kinh phí của Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa năm 2011 tại Cục Điện ảnh;

Căn cứ đề nghị của Cục Điện ảnh tại Tờ trình số 578/TTr-ĐA ngày 26 tháng 10 năm 2011 và Tờ trình 08/TTr-TTKTĐA ngày 02 tháng 11 năm 2011 về việc phê duyệt Dự án;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đào tạo hướng dẫn thực hiện và chuyển giao công nghệ làm âm thanh số đa kênh trên phim nhựa của Cục Điện ảnh với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Dự án đào tạo hướng dẫn thực hiện và chuyển giao

công nghệ làm âm thanh số đa kênh trên phim nhựa

2. Cơ quan quản lý: Cục Điện ảnh.

3. Cơ quan thực hiện: Trung tâm kỹ thuật Điện ảnh.

4. Mục tiêu đào tạo:

- Hướng dẫn cán bộ và chuyên viên kỹ thuật của các đơn vị trong ngành điện ảnh làm âm thanh đa kênh trên phim nhựa.

- Triển khai công nghệ làm âm thanh số đa kênh trên phim nhựa tại Việt Nam.

5. Nội dung và quy mô của dự án:

- Mời Hãng Dolby vào khảo sát tình trạng thiết bị để ký Hợp đồng và lắp đặt thiết bị chuyển giao bản quyền tại Trung tâm kỹ thuật điện ảnh.

- Mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy về công nghệ làm âm thanh kỹ thuật số trên phim nhựa cho lớp đào tạo chuyên gia âm thanh của ngành.

- Tổ chức lớp đào tạo, hướng dẫn công nghệ làm âm thanh theo công nghệ số trên hệ thống thiết bị của Trung tâm kỹ thuật điện ảnh cho 15 chuyên gia vê âm thanh trong ngành điện ảnh Việt Nam.

6. Địa điểm thực hiện Dự án: Trung tâm kỹ thuật điện ảnh.

Địa chỉ 465 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình - Hà Nội.

7. Phương án thực hiện: Sử dựng phần mềm của Hãng Dolby và các thiết bị thu thanh hiện có của Trung tâm kỹ thuật điện ảnh, các Hãng phim trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Tổng mức đầu tư của Dự án: Dự kiến 540.345.000 đồng.

(Bằng chữ. Năm trăm bốn mươi triệu, ba trăm bốn mươi nhăm nghìn đồng)

9. Nguồn vốn thực hiện:

Kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá cấp cho Cục Điện ảnh năm 2010.

10. Hình thức quản lý Dự án: Cục Điện ảnh giao Trung tâm kỹ thuật điện ảnh tổ chức thực hiện.

11. Thời gian thực hiện Dự án: Năm 2011.

Điều 2. Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm lập dự toán, tổ chức thực hiện và thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo chế độ quản lý Ngân sách Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật điện ảnh, Giám đốc các Hãng phim trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC; GP (10)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác