3689/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3689/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2013 Về việc tổ chức Những ngày Phim Nga tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 16 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện ảnh;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Cục Hợp tác quốc tế và Văn phòng Bộ đón đoàn điện ảnh Liên bang Nga (gồm 07 người) và tổ chức Những ngày Phim Nga tại Việt Nam, thời gian từ ngày 06 đến ngày 12 tháng 11 năm 2013.

Điều 2. Về kinh phí:

- Phía Nga chịu chi phí đi lại quốc tế, bảo hiểm cho đoàn điện ảnh Nga, cước vận chuyển phim Nga;

- Cục Điện ảnh chịu các chi phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013, gồm:

+ Ăn, ở, đi lại tại Việt Nam, lễ tân đón tiếp, phiên dịch, chiêu đãi, quà tặng, thăm quan cho đoàn và các chi phí liên quan khác;

+ Chi phí dịch, duyệt phim Nga và làm phụ đề;

- Văn phòng Bộ chịu các chi phí tổ chức chiếu phim, tổ chức lễ khai mạc, in ấn các tài liệu, giấy mời và các chi phí liên quan khác (kinh phí từ Văn phòng Bộ trả trực tiếp cho Trung tâm Chiếu phim quốc gia).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác