3690/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thượng Lâm, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 3102/TTr-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thượng Lâm, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 17/8/2015). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thượng Lâm, bao gồm các hạng mục: tu bổ Tam bảo; tôn tạo sân vườn; xây dựng am hóa vàng, tường rào, lan can và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:
- Đối với việc tu bổ Tam bảo: Điều chỉnh thiết kế vì kèo Tiền đường phù hợp với hình thức vì kèo hiện có tại Thượng điện; không làm hoa chanh bờ nóc, bờ chảy và làm mới trang trí mái; không làm chân tảng hoa sen và đắp kìm nóc mà cần khảo sát chân tảng gốc của di tích để thiết kế phục hồi (thống nhất một loại chân tảng cổ bồng hay âm dương) và chỉ đắp trụ đấu nắm cơm. Cửa sổ cần làm theo hình thức cửa sắc không.
- Chỉ xây dựng một (01) am hóa vàng ở gần khu vực bếp, tạo soạn.
- Không lát đá tại sân trước chùa và không sử dụng đèn huỳnh quang chiếu sáng Tam bảo.
- Hồ sơ cần bổ sung thiết kế tường rào, chỉ rõ vị trí và thiết kế lan can.
- Đối với việc phục hồi Tam quan - gác chuông: Do hồ sơ chưa cung cấp đầy đủ cơ sở khoa học của việc phục hồi Tam quan hai tầng tám mái và hiện trạng tòa Tam bảo có hình thức tường hồi bít đốc, nên cần nghiên cứu điều chỉnh thiết kế Tam quan, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định. Trong trường hợp không đủ căn cứ phục hồi hình thức hai tầng tám mái, Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo cơ quan tư vấn nghiên cứu, thiết kế Tam quan hai tầng bốn mái, tường hồi bít đốc.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác