3690/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Liên hoan phim khoa học tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12;

Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 19/9/2011 hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Goethe tại Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển văn hóa (A&C) tổ chức Liên hoan phim khoa học năm 2011 tại Việt Nam.

- Thời gian: Từ 11-30/11/2011;

- Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đăk Lăk, Phú Yên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các phim trình chiếu tại Liên hoan do Cục Điện ảnh thẩm định và cấp phép.

Điều 2. Về kinh phí: Viện Goethe tại Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển văn hóa (A&C) chịu các chi phí có liên quan đến tổ chức sự kiện.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

- UBND và Sở VH, TT, DL Hà Nội, Bắc Ninh,

Hải Phòng, Nghệ An. Thừa Thiên Huế, Đăk Lăk;

Phú Yên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, HTQT, TQA (11).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác