3691/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tôn tạo sân bãi đỗ xe, xây dựng nhà khách và nhà bảo vệ tại di tích đền Bà Triệu, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 8256/UBND- VX ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo sân bãi đỗ xe, làm nhà khách và nhà bảo vệ tại di tích đền Bà Triệu thuộc xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương tôn tạo sân bãi đỗ xe, xây dựng nhà khách và nhà bảo vệ tại di tích đền Bà Triệu để phục vụ việc phát huy giá trị di tích bằng kinh phí của địa phương và nguồn huy động xã hội hóa. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ và quy mô, tính chất tôn tạo và xây dựng các hạng mục công trình để lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương tôn tạo sân bãi đỗ xe, xây dựng nhà khách và nhà bảo vệ tại di tích đền Bà Triệu./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Th Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác