3692/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định nội dung điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo nhà Tam bảo chùa Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2274/VHTT&DL-QLDT ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định nội dung điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo nhà Tam bảo chùa Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận nội dung điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo Tam bảo chùa Đại Áng, cụ thể là: dịch chuyển vị trí Tam bảo khoảng 10m về phía Tây.
Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:
- Cần sử dụng hình thức kiến trúc mặt bằng chữ Đinh, một tầng mái tương tự như phương án đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận tại công văn số 3236/BVHTTDL-DSVH.
- Nghiên cứu sử dụng một số cấu kiện gỗ tại các vị trí phù hợp để đảm bảo yếu tố vật liệu truyền thống.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai các công việc tiếp theo theo các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác