3702/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” tại vùng Touraine, Pháp và “Giai điệu quê hương” tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chào mừng thắng lợi Nam Việt Nam tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 việc sửa đối, bố sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Văn Hóa Việt Nam tại Pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội Touraine-Việt Nam tổ chức chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” tại vùng Touraine và tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu quê hương” tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.
1. Tổ chức chương trình “Gặp gỡ Việt Nam”
- Thời gian: 08/11/2014
- Địa điếm: Hội trường lớn Chambray les Tours tại vùng Touraine, Pháp
- Nội dung: Triển lãm hình ảnh “Duyên dáng Việt Nam” sử dụng bộ ảnh của Trung tâm Văn hóa đang lưu giữ; Ám thực Việt Nam cho 300 khách do đầu bếp người Việt tại Pháp phụ trách; Trình diễn thời trang áo dài và âm nhạc dân tộc do sinh viên Việt Nam tại Pháp và Việt kiều biểu diễn; Trình diễn múa lân và múa sư tử do nhóm Tours biểu diễn.
2. Tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu Quê hương”
- Thời gian: Ngày 15/11/2014
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp
- Nội dung: Triển lãm “40 năm quan hệ Việt Nam- Pháp và truyền thống văn hóa Việt Nam” sử dụng bộ ảnh có sẵn của Bộ Thông tin và Truyền thông; Ẩm thực Việt Nam và biểu diễn nghệ thuật.
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm về nội dung chương trình và tuân thủ các quy định của nước sở tại.
Điều 2. Về kinh phí:
1. Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam”:
Hội Touraine-Việt Nam chịu trách nhiệm địa điểm, chi phí tổ chức ẩm thực, giấy mời, huy động nghệ sỹ và nhân lực tố chức.
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm chi phí vận chuyến, dàn dựng triến lãm, bồi dưỡng nghệ sỹ, đạo diễn tập luyện và biểu diễn; phối hợp với Hội Touraine-Việt Nam trang trí khánh tiết không gian tổ chức sự kiện, trích từ nguồn kinh phí năm 2014 của Trung tâm, theo dự toán đã được phê duyệt.
2. Chương trình nghệ thuật “Giai điệu Quê hương”:
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chi phí công tác dàn dựng triển lãm, chi phí ẩm thực, bồi dưỡng diễn viên tập luyện và biểu diễn, lễ tân áo dài, in ấn giấy mời và quảng bá, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Trung tâm năm 2014, theo dự toán đã được phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Họp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, Dthuy (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác