3703/QĐ-B VHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015 Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hổ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015;
Sau khi thống nhất nội dung tổ chức Lễ hội giữa các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015,
Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015).
Thời gian: Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 5 năm 2015;
Địa điểm: Tỉnh Nghệ An.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Lễ hội trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của các đơn vị tham gia.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng(để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Các đơn vị phối hợp tổ chức;
- Lưu: VT, VHCS, LH.30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác