3704/QĐ-UBND

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN - KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Thị Thanh Hằng Theo UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Dự án Chỉnh trang trong Khu di tích Thành Cổ Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN CHỈNH TRANG TRONG KHU DI TÍCH THÀNH CỔ HÀ NỘI.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003

Căn cứ Luật di sản văn hoá; Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ ban hành chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá; Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2003 về ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá - danh lam thắng cảnh; Quyết định số 16/2007/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2007 của Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long; Văn bản số 1899/BVHTTDL-QSVH ngày 17/6/2009 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về việc thoả thuận Dự án Chỉnh trang Khu di tích Thành Cổ Hà Nội;

Căn cứ Luật Xây dựng 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND Thành phố Ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4455/QĐ-UBND ngày 08/11/2007 về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án UBND Thành phố đã phê duyệt quy mô đầu tư dự kiến: Chỉnh trang sân vườn, đường nội bộ, cây xanh chiếu sáng trong Khu đi tích Thành Cổ Hà Nội; Văn bản số 2301/UBND - KH&ĐT ngày 24/3/2009 của UBND Thành phố về việc chấp thuận nội dung, quy mô lập dự án, nguyên tắc chỉnh trang các hạng mục trong Khu di tích Thành Cổ Hà Nội,

Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 20/02/2009 của UBND Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ triển khai các công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội giai đoạn 2009-2010

Xét đề nghị phê duyệt dự án Chỉnh trang trong khu di tích Thành Cổ Hà Nội của Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành Cổ Hà Nội tại Tờ trình

số 20/TTR-TTHN ngày 30/6/2009; Báo cáo kết quả thẩm định số 799/BC- KH&ĐT ngày 08/7/2009 của Sở kế hoạch và Đầu tư,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Chỉnh trang trong Khu di tích Thành Cổ Hà Nội với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Chỉnh trang trong Khu di tích Thành Cổ Hà Nội.

2. Chủ đầu tư: Trung, tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành Cổ Hà Nội.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội và Công ty đầu tư phát triển hạ tầng tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Chỉnh trang các di tích gốc, các công trình kiến trúc và hệ thống sân vườn, đường nội bộ, cây xanh, chiếu sáng trong Khu di tích Thành Cổ Hà Nội nhằm tạo mặt bằng sạch đẹp sau khi triển khai dự án tháo dỡ, tạo môi trường thuận lợi cho việc khai thác quản lý Khu di tích Thành Cổ Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ Thành phố giao cho Trung tâm; Phục vụ kịp thời các hoạt động Đại lễ kỷ niệm lòng năm Thăng Long Hà Nội tại khu di tích; Tạo điều kiện thuận lợi để lập Quy hoạch chì tiết bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Hà Nội.

5. Nội dung đầu tư: .Chỉnh trang Khu di tích Thành Cổ Hà Nội bao gần: Chỉnh trang hệ thống chiếu sáng cho 06 di tích gốc (Đoàn Môn, Hậu Lâu, Bắc Môn, nền Điện tính Thiên, Nhà và hầm D67, hệ thống cổng hành cung và tường bao); chỉnh trang, cải tạo 07 công trình xây dựng thời Pháp theo kiến trúc hiện trạng có thay đổi chức năng cho phù hợp với điều kiện hiện nay; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ liên quan.

6. Địa điểm xây dựng: Trong Khu di tích Thành Cổ Hà Nội hiện Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành Cổ Hà Nội đang quản lý.

7. Phương án xây dựng: Theo Văn bản số 1899/BVHTTDL-SVH ngày 1/ 7/6/2009 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về việc thoả thuận Dự án Chỉnh trang khu di tích Thành Cổ Hà Nội.

8. Loại công trình: Tôn tạo, tu bổ di tích.

9. Tổng mức đầu tư của dự án: 37.398 Triệu đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

-Chi phí quản lý dự án:

-Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

29.661 Triệu đồng

1.111 Triệu đồng.

518 Triệu đồng

2. 143 Triệu đồng.

565 Triệu đồng

3 .400 Triệu đồng.

 

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Thành phố.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: khởi công tháng 12 năm 2009, hoàn hành tháng 8/2010.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Tổ chức thực hiện dự án:

- Lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu 2005, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành; Chủ đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các bước tiếp theo thực hiện theo Nghị định số 92/2002/N-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ ban hành chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá; Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06/02/2009 về ban hành Quy chế bảo quản tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá - danh lam thắng cảnh; Luật Xây dựng 2003, các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố Hà Nội.

2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Trước khi triển khai các bước thiết kế tiếp theo, Chủ đầu tư có trách nhiệm làm việc với Bộ Xây dựng (cơ quan: lập quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm Chính trị Ba Đình theo biên bản làm việc ngày 27/3/2009 về việc quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội theo tinh thần Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì phối hợp Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành cổ Hà Nội Hà Nội tỷ lệ 1/500; Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành cổ Hà Nội Hà Nội tỷ lệ lệ 500 tại văn bản số 3278/VPCP-KTN ngày 22/5/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định phê duyệt đồ án QHCT Bảo tồn, tôn tạo khu di tích Thành Cổ Cổ Loa Hà Nội) để bổ sung nội dung về tôn tạo chỉnh trang của dự án trong các quy hoạch do Bộ Xây dựng lập, thẩm định, phê duyệt (theo các văn bản trên) làm cơ sở triển khai dự án theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/10/2009 triển khai lập thiết kế bản vẽ thi công công trình và làm việc với Cục Di sản văn hoá thẩm định theo uỷ nhiệm của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tại văn bản số 1899/BVHTTDL-QSVH ngày 17/6/2009.

- Tuân thủ các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc môi trường và PCCC theo quy định.

- Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ dự án.

3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư báo cáo UBND Thành phố bổ sung kế hoạch vốn ngân sách của Thành phố để triển khai dự án theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 20/02/2009 và các nội dung được phê duyệt tại quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Quy hoạch - Kiến trúc; Giám đốc Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa Thành Cổ Hà Nội; UBND quận Ba Đình; Giám đốc kho bạc Nhà nước Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để b/c);

- UBND TP (để b/c);

-CT UBND Thành phố (để b/c);

VP UBND TP; CVP, PVP Nguyễn Văn Thịnh, PVP Đỗ Đình Hồng, XD, VHKG;

- Lưu VT, SKH&ĐT (03b)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác