3706/QĐ-B VHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Bảo tàng Lịch sử quốc gia đón đoàn Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định sổ 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định sổ 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đổc Bảo tàng Lịch sử quốc gia,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia đón đoàn Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc (05 người) sang Việt Nam đế bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia các hiện vật đã được trưng bày tại Hàn Quốc với chủ đề “Buổi đầu của nền văn hóa cổ Việt Nam”, thời gian từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 11 năm 2014.
Điều 2. Kinh phí:
- Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc chịu chi phí vé máy bay hành trình quốc tế, ăn, ở cho đoàn;
- Bảo tàng Lịch sử quốc gia chịu chi phí đi lại nội địa, phiên dịch, mời cơm, quà tặng, lễ tân đón tiếp đoàn (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Bảo tàng).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Bảo tàng lịch sử quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng(để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, LNTN.6.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác