3707/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3707/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, triển lãm ảnh xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới năm 2013 khu vực phía Bắc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chương công tác số 57/CT-BCĐTWXDNTM ngày 4 tháng 4 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 2533/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, triển lãm ảnh xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, triển lãm ảnh xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới khu vực phía Bắc, tổ chức tại tỉnh Hải Dương, từ ngày 04-06 tháng 11 năm 2013 như sau:

Ban Chỉ đạo:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng BVHTTDL- Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - Phó trưởng ban;

3. Ông Phạm Văn Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên.

Ban Tổ chức:

1. Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Trưởng ban;

2. Ông Lương Văn Cầu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương - Trưởng ban;

3. Ông Vũ Trọng Lợi, Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng Tổng cục Thể dục thể thao - Phó trưởng ban;

4. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

5. Ông Vũ Đình Hân, Chánh Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương - Ủy viên;

6. Bà Trần Thị Bích Huyền, Kế toán trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

7. Ông Trần Duy Bình, Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

8. Ông Trần Đức Thọ, Trưởng phòng Thể dục thể thao cho mọi người, Vụ Thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao - Ủy viên;

9. Ông Phạm Quang Thành, Giám đốc Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Công Quang, Trưởng phòng Quảng cáo - Tuyên truyền Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

11. Ông Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng phòng nghiệp vụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương - Ủy viên;

13. Nguyễn Công Trung, Phó Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

14. Bà Trịnh Thị Thu Liên, Chuyên viên Chính phòng Nghệ thuật quần chúng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức Liên hoan đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi Liên hoan kết thúc.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương và các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Huỳnh Vĩnh Ái;

-Sở VTHTTDL tỉnh Hải Dương;    

-Lưu: VT, VHCS, TL.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác