3715/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Diểu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 1706/TTr- SVHTTDL ngày 22/9/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thỏa thuận quy mô đầu tư Dự án tu bổ, chống xuống cấp Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Diểu, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (kèm theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Diểu). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thấm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Diểu, bao gồm các nội dung: Chống xuống cấp nhà lưu niệm (lợp lại mái ngói liệt, phục hồi bờ nóc và bờ chảy, thay thế các đòn tay và rui mè mục hỏng, trát lại móng tường, phục hồi 02 cửa sổ...); tôn tạo sân vườn, đường đi, các cổng và biển chỉ dẫn di tích.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cần chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ như sau: Dịch chuyển vị trí cổng chào vào phía trong (phía đường vào di tích), không làm trên đoạn vạt góc đường; bổ sung bản vẽ vị trí biển chỉ dẫn di tích và thiết kế cánh cổng phía trước bình phong.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến thỏa thuận, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức báo cáo nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật với nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận, sau đó triển khai các bước tiếp theo của việc tu bố, tôn tạo chống xuống cấp di tích Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Diểu theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác