3716/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích Đền Ngò - Đình Đầu, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1701/UBND- VX ngày 25/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Đền Ngò - Đình Đầu, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (kèm theo Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, Biên bản Hội nghị điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, văn bản báo cáo giải trình về việc điều chỉnh).
Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với việc điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Đền Ngò - Đình Đầu, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, cụ thể:
Diện tích khoanh vùng bảo vệ điều chỉnh: 4784m2, (trong đó khu vực I có diện tích 2208m2; khu vực II có diện tích 2576m2. Các mốc giới được thể hiện và trình bày chi tiết trong Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích).
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương điều chỉnh lại bản đồ theo hướng: không dán lại tên Bản đồ, trên Bản đồ phải ghi chú khu vực I và khu vực II theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh (gửi lại hồ sơ hoàn chỉnh về Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch) và tổ chức ngay việc cắm mốc giới cho khu vực bảo vệ di tích.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch trân trọng trả lời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trường (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL Hưng Yên;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác