3716/BVHTTDL-KHTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Thoả thuận chủ trương lập dự án phòng trừ mối trong khu phố cổ Hội An, Quảng Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 229/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho phép lập dự án và hỗ trợ kinh phí phòng trừ côn trùng hại gỗ (chống mối mọt) trong khu phố cổ Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Sau khi nghiên cứu và theo ý kiến đề xuất của Cục Di sản văn hoá tại Công văn số 662/DSVH - DT ngày 08 tháng 10 năm 2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Khu phố cổ Hội An tập trung rất nhiều di tích có giá trị văn hóa lịch sử, thường xuyên bị ngập lụt, ẩm ướt, hiện nay đang bị mối mọt đe dọa và ảnh hưởng lớn đối với các di tích kiến trúc gỗ. Cục Di sản văn hóa đã tiến hành thử nghiệm việc phòng chống mối mọt cho một số di tích ở Hội An và đạt được kết quả tốt, không gây ô nhiễm môi trường, được cộng đồng ủng hộ. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý với đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai lập dự án tổng thể để phòng trừ côn trùng gây hại (chống mối mọt) trong khu phố cổ Hội An.

2. Về nguồn vốn đầu tư: Trong những năm qua bằng nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch đã và đang bố trí kinh phí để tu bổ, tôn tạo nhiều di tích trên địa bàn tỉnh trong đó có di tích phố cổ Hội An. Do vậy, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án phòng trừ côn trùng gây hại (chống mối mọt) trong khu phố cổ Hội An, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để phòng chống mối mọt cho một số di tích bằng nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá khi thoả thuận dự án.

Đề nghị Uỷ Ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chuyên môn khẩn trương lập dự án phòng trừ côn trùng gây hại (chống mối mọt) trong khu phố cổ Hội An, gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét thoả thuận trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ra quyết định phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam;

- Cục Di sản văn hoá;

-  Lưu: VT, KHTC, DT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác