3717/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 28/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Quần thể di tích Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Việc quản lý, bảo vệ Quần thể di tích Phủ Dầy hiện rất phức tạp, chưa thống nhất, việc quản lý nguồn thu còn chưa minh bạch dẫn đến tranh chấp quyền lợi tại các điểm di tích. Trong các lần làm việc trước đây với tỉnh Nam Định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị cần quy hoạch lại khu vực dịch vụ, bến xe,... nhưng đến nay địa phương chưa có điều kiện triển khai, do đó, cảnh quan di tích còn nhếch nhác, lộn xộn. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng chưa nên đặt vấn đề xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Quần thể di tích Phủ Dầy trong thời điểm hiện nay.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo chính quyền cấp huyện và xã phối hợp với các ngành liên quan và các gia đình đang trực tiếp trông nom, bảo vệ di tích xây dựng Đề án quản lý để từng bước giải quyết tình hình nêu trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT,DSVH,NĐD.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác