3717/BVHTTDL-KHTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Thỏa thuận dự án tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích nhà lao thiếu nhi tại Đà Lạt

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 73/SVHTTDL ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị thoả thuận dự án tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi tại Đà Lạt. Sau khi nghiên cứu, xem xét hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hoá tại công văn số 622/DSVH-DT ngày 30 tháng 9 năm 2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự án tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt do Chi nhánh Công ty Cổ phần tu bổ di tích và thiết bị văn hoá TW lập tháng 7 năm 2010. Bao gồm các hạng mục: tu bổ Nhà lao, Nhà hướng nghiệp; tôn tạo cổng, hàng rào và hạ tầng kỹ thuật. Công tác đánh giá, khảo tả hiện trạng của di tích và phương án tu bổ, phục dựng các hạng mục di tích được đề xuất phù hợp với quy chế tu bổ, tôn tạo di tích.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Phần thuyết minh dự án: Cần sắp xếp lại và bổ sung những thông tin theo hướng, lược bỏ bớt phần mô tả các sự kiện liên quan đến di tích và tập trung đánh giá về quy mô, hình thức kiến trúc ban đầu của di tích và những thay đổi trong quá trình quản lý, khai thác sử dụng. Bổ sung thêm ảnh tư liệu, lời kể của các nhân chứng để làm cơ sở đưa ra phương án tôn tạo, phục hồi các hạng mục của di tích. Bổ sung phương án quản lý, trông nom nhằm phát huy giá trị của di tích sau khi được đầu tư tôn tạo, phục hồi.

- Bổ sung bản vẽ hiện trạng tổng thể di tích, có thể hiện các công trình phụ cận; bản vẽ các định vị trí di tích trên bản đồ hành chính.

- Cần nghiên cứu, thu thập thêm tài liệu để có phương án thiết kể tường rào, cổng cho phù hợp với cảnh quan của một nhà lao.

- Đối với việc tu bổ nhà hướng nghiệp: Không đục bỏ lớp bê tông gạch vỡ hiện có, chỉ gia cố đắp bù những vị trí khuyết lõm trước khi láng lại lớp nên xi măng.

- Bổ sung phương án và bản vẽ cấp thoát nước, phòng chống mối, phòng chống cháy, cấp điện và phương án điển chiếu sáng cho tổng thể di tích.

Việc trưng bày nội thất cần phải lập thành Đề cương chi tiết kèm theo phương án thiết kế cụ thể để lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và các nhân chứng lịch sử. Chú ý kết hợp giữa việc sử dụng thiết bị kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, hình ảnh với việc phục dựng các mô hình, manơcanh, nhưng cần lựa chọn những sự kiện điển hình nhất.

- Trong quá trình triển khai từ khi lập dự án, khâu thiết kế bản vẽ thi công cũng như trong quá trình thi công đề nghị sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phải phối hợp, lấy ý kiến của các cựu tù tại Nhà lao để đảm bảo tính chân xác và chất lượng của dự án.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư phát triển của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, hàng năm cân đối qua địa phương dùng để hỗ trợ việc tôn tạo và phục hồi các hạng mục di tích gốc. Các hạng mục, công trình phụ trợ còn lại đề nghị sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động khác.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đơn vị lập dự án căn cứ vào những ý kiến nêu trên chỉnh sửa lại dự án, và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt, đồng thời cho triển khai thiết kế bản vẽ thi công gửi kèm theo quyết định hệ duyệt dự án để Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định và bố trí vốn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Cục Di sản văn hoá;

- UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Lưu: VT, KHTC, PT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác