3717/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Hội đồng thẩm định các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc tổ chức “Ngày hội văn hóa, thế thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014”;
Căn cứ Quyết định số 3487/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc cơ cấu giải thưởng các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014;
Căn cứ Công văn số 394/CV-CCTPN ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Cục Công tác phía Nam về việc đề xuất thành viên tham gia Hội đồng thẩm định Ngày hội;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công tác phía Nam và Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá, thế thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014, gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội nghệ sĩ múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.
2. Ông Phạm Đình Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội đồng.
3. Nhạc sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Sơn Lương - Trưởng ban Văn hóa xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ủy viên.
4. Ông Vũ Trọng Lợi - Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.
5. Nghệ sĩ nhân dân Phi Long - Nguyên Phó Tổng thư ký Hội nghệ sĩ múa Việt Nam, Ủy viên.
6. Thạc sĩ văn hóa học Nguyễn Hùng Khu - Trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp, Cục Công tác phía Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.
7. Mời đại diện Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ủy viên.
8. Nhạc sĩ Vy Nhật Tảo - Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên.
9. Nhà điêu khắc Trần Đức - Bảo tàng tỉnh Quảng Nam, Ủy viên.
Thư ký Hội đồng:
1. Ông Sầm Long Giang - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, Tổ trưởng.
2. Bà Vi Thanh Hoài - Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.
3. Ông Trương Công Lương - Chuyên viên Cục Công tác phía Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.
4. Ông Phạm Đình Phương - Chuyên viên Cục Công tác phía Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.
5. Bà Nguyễn Minh Thư - Chuyên viên Cục Công tác phía Nam, Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.
6. Bà Lưu Thị Thanh Huyền - Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.
Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định:
- Thẩm định đánh giá chất lượng các tiết mục tham gia Ngày hội của các đoàn và báo cáo Ban Tổ chức về kết quả chấm điểm theo cơ cấu giải thưởng đã được phê duyệt;
- Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ điều hành chung, ban hành quy chế làm việc của Hội đồng, tiêu chí chấm điểm khi đã có sự thống nhất với các thành viên của Hội đồng, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thẩm định;
- Các thành viên của Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thực hiện quy chế làm việc của Hội đồng và phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, chịu sự điều hành của Chủ tịch Hội đông;
- Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho các thành viên của Hội đồng;
- Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được trích trong kinh phí tổ chức Ngày hội theo dự toán được phê duyệt.
Điều 3. Hội đồng thẩm định các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- Cục Công tác phía Nam (thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ VHDT, H20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác