3718/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chủ trương và thẩm định Dự án phục dựng di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Hội Sơn, thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5051/UBND-VX ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Tờ trình Số 4736/TTr-SVHTTDL-TTBTDT ngày 02 tháng 9 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đề nghị có ý kiến về Dự án phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Hội Sơn, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc lập dự án phục dựng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia chùa Hội Sơn nhằm dựng lại di tích, phục vụ nhu cầu hoạt động tín ngưõng của nhân dân và Phật tử, ổn định sinh hoạt của nhà chùa.
2. Thỏa thuận Dự án đầu tư xây dựng công trình phục dựng di tích kiến trúc - nghệ thuật chùa Hội Sơn, hạng mục phục dựng chánh điện và phương án bố trí mặt bằng nội thất.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Điều chỉnh thiết kế phục chế tường mặt tiền chánh điện theo ảnh tư liệu tưcmg mặt tiền chánh điện tại thời điếm bị cháy và tính toán giảm chiều cao dạ tàu mái hiên chánh điện phù hợp với các bản vẽ tư liệu về chánh điện cũ. Trong quá trình triển khai thiết kế cần khảo sát nền móng công trình đế điều chỉnh vị trí các bước cột cho phù hợp.
- Ngói lợp và chân tảng phục dựng theo đúng mẫu chánh điện cũ, không phục hồi ngói tráng men.
- Bổ sung phương án thiết kế đèn chiếu sáng nội thất chánh điện thay cho phưong án sử dụng đèn chùm chiếu sáng nội thất là không phù hợp với di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung, hoàn chỉnh Dự án và lấy ý kiến của chính quyền và nhân dân địa phương về phương án phục dựng chánh điện, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trường;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DSVH, NĐT.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác