3721/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ phục vụ Lớp tập huấn Kỹ năng khai thác Internet, mạng LAN và áp dụng phần mềm Microsoft vào biểu mẫu thống kê số liệu

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3534/QĐ-BVHTTDL ngày 01/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng khai thác Intemet, mạng LAN và áp dựng phần mềm Microsoft vào biểu mẫu thống kê số liệu

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng khai thác Intemet, mạng LAN và áp dụng phần mềm Microsoft vào biểu mẫu thống kê số liệu, gồm:

1. Ông Trần Minh Chính - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở, Trưởng Ban Tổ chức;

2. Ông Y Wái Byă - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, đồng Trưởng Ban Tổ chức;

3. Ông Trương Bi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở, Thành viên;

5. Bà Trần Thị Bích Huyền - Kế toán trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Thành viên;

6. Bà Vũ Phạm Thanh Hương - Phó Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở Thành viên;

7. Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Thành viên,

8. Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Thành viên;

9. Bà Nguyễn Thị Hồng Xuân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Thành viên;

10. Ông Trần Văn Phụng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Thành viên;

11. Ông Phạm Tuấn Linh - Chuyên viên Cục Văn hóa cơ sở, Thành viên;

Điều 2. Thành lập Tổ phục vụ lớp tập huấn Kỹ năng khai thác Internet mạng LAN và áp dụng phần mềm Microsoft vào biểu mẫu thống kê sơ liệu, gồm:

1. Bà Lê Kim Thanh – Kế toán viên Cục Văn hóa cơ sở,

2. Bà Đỗ Thị Mai Anh - Chuyên viên Cục Văn hóa cơ sở;

3. Nguyên Bích Hằng - Chuyên viên Cục Văn hóa cơ sở;

4. Bà Lê Thị Chung - Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk;

5. Ông Hoàng Văn Thụy - Nhân viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Đầu Lắk;

6. Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Nhân viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk;

Điều 3. Địa điểm thời gian tổ chức Lớp tập huấn:

1. Địa điểm tổ chức: Thành phố Buôn Ma Thuộc tỉnh Đắk Lắk;

2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2011;

3. Thành viên Ban Tổ chức, Tổ phục vụ được đi lại bằng phương tiện máy bay và ôtô

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và các ông bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS. PTL (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác