3724/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Hội đồng Giám khảo "Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc - 2014”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình và các cơ quan có liên quan tổ chức "Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc" vào trung tuần tháng 11 năm 2014 tại tỉnh Ninh Bình;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Giám khảo "Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc - 2014" tại tỉnh Ninh Bình gồm:
1. PGS. Tất Thắng - Nhà Lý luận phê bình sân khấu, Nguyên tổng Biên tập Tạp chí Sân khấu - Chủ tịch;
2. NSND, Đạo diễn Bùi Đắc Sừ, Nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam - Ủy viên;
3. NSƯT. Thúy Mùi - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội - Ủy viên;
4. NSƯT, Đạo diễn Đào Lê, Nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội - Ủy viên;
5. NSƯT. Đoàn Thanh Bình, Nguyên Giảng viên chính khoa Kịch hát dân tộc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - Ủy viên.
Điều 2. Hội đồng Giám khảo có nhiệm vụ theo dõi Cuộc thi, chấm điểm theo Quy chế chấm thi và khen thưởng được duyệt, đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác đúng quy định.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Giám khảo lấy từ nguồn kinh phí tố chức Cuộc thi thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành. Hội đồng Giám khảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Ủy viên Hội đồng Giám khảo có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg. 15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác