3726/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Khoa Nghệ thuật đại chúng, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá quốc tế thuộc Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2572/QĐ-BVIITTDL ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khoa Nghệ thuật đại chúng, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá quốc tế trực thuộc Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

Biên chế của hai Khoa trên nằm trong tổng biên chế của Trường đã được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội chịu trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thể cho Khoa Nghệ thuật đại chúng, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá quốc tế theo các quy định của pháp luật hiện hành và văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-Bộ trưởng các Thứ trưởng;

-Lưu: VT, Vụ TCCB, hồ sơ nội vụ, TT (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác