3726/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại Hội nghị nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 27 tháng 10 năm 2011 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại Hà Nội .

Tham dự Hội nghị có đại diện của 14 Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể ở Trung ương, đại diện lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sở Tài chính, sở Lao động - Thương binh và Xã hội, sở Y tế, sở Tư pháp, sở Công an; lãnh đạo, chuyên viên phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình của 40 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện 12 tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội dân sự.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh: gia đình là tế bào của xã hội. Trong những năm qua, công tác gia đình được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước; phòng, chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ của trung ương, địa phương, đang nỗ lực triển khai, đặc biệt là vai trò của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành địa phương. Sự tham gia của các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội dân sự rất đáng trân trọng.

Là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức nhiều hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó đã thí điểm thành công Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thôn, ấp, buôn, bản, tổ dân phố và đơn vị tương đương. Đây là một trong những giải pháp quan trọng đưa Luật Phòng, chống bạo lực gia đình vào cuộc sống, nâng cao nhận thức về bình đẳng trong gia đình, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, làm giảm bạo lực, hạn chế sự xâm nhập của tệ nạn xã hội vào gia đình, tăng cường đoàn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc theo tinh thần Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và Thông báo số 26- TB/TW ngày 9/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ PCBLGĐ trong thời gian qua và các ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp của đại biểu tham dự Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vinh Ái đã kết luận:

Công tác phòng, chống bạo lực gia đình thời gian qua đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể. Qua quá trình triển khai cho thấy nội dung và hình thức hoạt động của Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình là đúng, có hiệu quả. Trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Vụ Gia đình:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và trình Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các đề án của Chiến lược; Nghị định về công tác gia đình, các Thông tư hướng dẫn, thực hiện Nghị định; các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình theo tinh thần của Thông báo số 26/TB-TW ngày 9/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Hoàn thiện và ban hành bộ dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình, hướng dẫn công tác thu thập, xử lý và báo cáo thống kê số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chuẩn bị cho việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tổng kết Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa.

- Chuẩn bị phương án xây dựng tổ chức bộ máy thuộc lĩnh vực gia đình từ trung ương đến địa phương và đề án thành lập Cục Gia đình thuộc Bộ.

Tham mưu cho lãnh đạo Bộ và thực hiện việc phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội dân sự về hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tiếp tục cải tiến và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình cho địa phương; biên tập, chỉnh lý bổ sung và in ấn tài liệu trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; tài liệu liên quan đến nội dung giáo dục đời sống gia đình chuyển giao cho các địa phương trong năm 2012 và 2013.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chủ trì, phối hợp với các Ban, Sở, Ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn theo hướng dẫn số 1467/BVHTTDL-GĐ ngày 13/5/2010, phù hợp với từng địa phương, lồng ghép nội dung phòng, chống bạn lực gia đình trong hoạt động của Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở".

- Triển khai sớm Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập; xây dựng dự toán bổ sung cho kế hoạch năm 2012.

- Đẩy mạnh và làm tốt công tác truyền thông, trong đó ưu tiên tập trung đối tượng là nam giới trong hộ gia đình và cộng đồng ở thôn, buôn, bản, tổ dân phố và đơn vị tương đương.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình cấp huyện; công chức Văn hoá - Xã hội cấp xã; cộng tác viên, tình nguyện viên và cho các đối tượng liên quan ở địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan làm tốt công tác khảo sát, tổ chức thu thập chỉ số về phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các Cục, Vụ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố

- Lưu: VT, VP (THTT), BH.85.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác