3727/BVHTTDL-BQTG

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3727/BVHTTDL-BQTG ngày 14 tháng 10 năm 2013 Tổng kết 5 năm thi hành Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

 Kính gửi:

 - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Để tổng hợp tình hình, chuẩn bị cho báo cáo 5 năm thi hành Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị báo cáo kết quả triển khai và kinh nghiệm tổ chức thực hiện của Quý cơ quan, đồng thời đề xuất biện pháp thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Chỉ thị trong thời gian tới.
Nội dung chính của báo cáo gồm: Việc xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản quản lý, thực thi theo thẩm quyền và nhiệm vụ cụ thể được Thủ tướng Chính phủ giao về quyền tác giả và quyền liên quan; Hoạt động hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; Công tác chỉ đạo, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan thuộc thuộc thẩm quyền quản lý của Quý cơ quan; Bài học kinh nghiệm. Báo cáo cần có các số liệu liên quan đến công tác quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan thuộc thẩm quyền quản lý và trách nhiệm của Quý cơ quan.

Báo cáo của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua Cục Bản quyền tác giả (số 151 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, gửi kèm theo bản mềm về địa chỉ e-mail: tungpt@cov.gov.vn) trước ngày 30 tháng 11 năm 2013./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Cục Bản quyền tác giả (để thực hiện);
- Lưu: VT(1); BQTG

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác